Algemene voorwaarden Gé Zet Support B.V./ Ge Zet Bouw BV

 

Artikel 1: Algemeen

 

1.1          Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van “opdrachtgever”, wordt bedoeld de contractuele tegenpartij van Gé Zet Support b.v., met name de particuliere koper.

 

1.2        Is de opdrachtgever een rechtspersoon, een vennootschap onder firma of een maatschap,  dan wordt iedere bestuurder, vennoot, maat of opdrachtgever geacht volmacht te hebben om alle (rechts) handelingen te verrichten ter uitvoering van of in verband met het in de opdracht en in de Algemene voorwaarden bepaalde.

 

1.3        Op alle verkopen, leveringen en diensten van Gé Zet Bouw Support b.v. zijn uitsluitend deze Algemene voorwaarden van toepassing. Een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt door Gé Zet Support b.v.

niet aanvaard.

 

1.4        Voorwaarden, door de opdrachtgever gesteld, worden door Gé Zet Support b.v. nimmer aanvaard, bij deze uitdrukkelijk van de hand gewezen, behoudens in het geval dat Gé Zet Support b.v. deze voorwaarden aanvaardt.

 

Artikel 2 opdrachtverstrekkingen

 

2.1        Alle opdrachtverstrekkingen tussen opdrachtgever en Gé Zet Support b.v. zijn geldig overeenkomstig de afgesproken en weergegeven looptijd.

 

2.2        Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Op wijzigingen van de overeenkomst zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als bij het aanvaarden van de opdracht.

2.3        Zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Gé Zet Support b.v. kunnen getroffen overeenkomsten niet overgedragen worden aan derden.

 

2.4          Mocht er vóór het verstrijken van de looptijd van de opdracht in de relatie tussen de opdrachtgever en Gé Zet Support b.v. een reden zijn de overeenkomst op te zeggen, moet dit ten allen tijde door de beide partijen verduidelijkt worden. De bestaande individuele overeenkomst (en) tussen de opdrachtgever en Gé Zet Support b.v. zal zo spoedig mogelijk worden afgewikkeld met inachtneming van de daarvoor getroffen afspraken. Tijdens de afwikkeling blijven deze Algemene voorwaarden van kracht.

 

2.5           Indien de opdrachtgever na acceptatie door Gé Zet Support b.v. de overeenkomst annuleert, kunnen gemaakte kosten door Gé Zet Support b.v. op de opdrachtgever verhaald worden.

 

2.6           De opdrachtgever moet het factuurbedrag(en) overeenkomstig de opdracht in één keer voldoen voor de afgesproken datum, tenzij anders overeengekomen is.

 

 

 

Artikel 3: Geschillen

 

3.1        De kosten van rechtsbijstand die terzake van geschillen tussen de opdrachtgever en Gé Zet Support b.v. zijn gemaakt in een procedure voor een rechter of een geschillencommissie, komen voor rekening van de opdrachtgever resp. voor rekening van Gé Zet Support  b.v. indien en voor zover zulks bij uitspraak van die rechter of die geschillencommissie is bepaald.

De kosten die Gé Zet Support b.v. in en buiten recht moet maken indien Gé Zet Support b.v. wordt betrokken in procedures of geschillen tussen de opdrachtgever en een derde, komen voor rekening van de opdrachtgever. Onverminderd het hiervoor bepaalde, komen alle andere kosten die voor Gé Zet Support b.v. uit de relatie met de opdrachtgever voortvloeien binnen de grenzen van de redelijkheid voor rekening van de opdrachtgever.

 

3.2          Alle geschillen, van welke aard ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of daarmee verband houden, zullen slechts aanhangig gemaakt kunnen worden voor de bevoegde rechter te Maastricht.

 

 

Artikel 4: Opschorting en ontbinding

 

4.1          Onverminderd de aan Gé Zet Support b.v. verder toekomende rechten heeft Gé Zet Support

b.v.  het recht indien Gé Zet Support b.v. door een tekortkoming die niet te wijten is aan de schuld van Gé Zet Support b.v. noch voor risico van Gé Zet Support b.v. behoort te blijven, wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, of zonder tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter keuze van Gé Zet Support b.v., zonder dat Gé Zet Support b.v. tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.

 

Onder een tekortkoming die niet te wijten is aan de schuld van Gé Zet Support b.v., noch voor risico van Gé Zet Support b.v. behoort te blijven, wordt in dit verband verstaan elke omstandigheid tengevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd, daaronder begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, epidemieën, ziekte, brand, wateroverlast en andere storingen in het bedrijf van Gé Zet Support b.v.

 

4.2         Indien zich een omstandigheid als bedoeld voordoet, zal Gé Zet Support b.v. – teneinde daaruit voor de opdrachtgever voortvloeiende nadelige gevolgen te beperken – die maatregelen treffen die in redelijkheid van haar gevergd kunnen worden.

 

Artikel 5: 

 

5.1          Op alle aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomsten is het Nederlandse recht van   toepassing.

 

5.2        Van deze Algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Bij eventuele ontbreken van een schriftelijke vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.